Tarieven Inschrijvingen 2017-2018


Basistarieven

jongeren t/m 17 jaar (geboren in 2000 of later): 80,00 €

volwassenen vanaf 18 jaar t/m 24 jaar (geboren in 1993 t/m 1999): 144,00 €

volwassenen vanaf 25 jaar (geboren in 1992 of vroeger): 322,00 €


Verminderd inschrijvingsgeld

In bepaalde gevallen kan je genieten van verminderde inschrijvings-tarieven.


Verminderd tarief voor jongeren (geboren in 2000 of later): 57,00 €

Te bezorgen bewijs:

De 2de, 3de, … inschrijving binnen het gezin in onze academie (geen attest nodig).

Een bijkomende richting voor 1 leerling (Muziek/Woord) (geen attest nodig).

Bewijs van inschrijving in een andere DKO-school (Muziek-, Woord-, Dans- of Beeldende Kunstenacademie) van de leerling zelf of van een ander lid van het gezin.

Bewijs persoon ten laste van een persoon die werkloos is, recht op leefloon heeft, tegemoetkoming ontvangt als persoon met een handicap of het statuut heeft van politiek vluchteling: attest betrokken instantie + attest gemeente.

Bewijs van handicap: attest kinderbijslagfonds verhoogde bijslag omwille van erkenning minstens 66% of attest FOD Sociale Zekerheid vermelding 4 punten criterium zelfredzaamheid.

Bewijs bewoner gezinsvervangend tehuis of MPI: verklaring directie betrokken tehuis.

Bewijs statuut erkend politiek vluchteling: attest Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of gemeente.


Verminderd tarief voor volwassenen +24 jaar (geboren in 1992 of vroeger): 144,00 €

Te bezorgen bewijs:

Bewijs uitkeringsgerechtigde werkloosheid: attest VDAB of RVA waaruit blijkt dat men volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld.

Bewijs recht op leefloon: attest OCMW of attest “inkomensgarantie voor ouderen” of rentebijslag.

Bewijs van handicap: erkend zijn als persoon met een handicap én een vergoeding van de FOD Sociale Zekerheid ontvangen: attest FOD Sociale Zaken of rekeninguittreksel / bewijs arbeids-ongeschiktheid ten minste 66%: attest mutualiteit met vermelding RIZIV nr., geldigheidsperiode en graad arbeidsongeschiktheid.

Bewijs statuut erkend politiek vluchteling: attest Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of gemeente.


Opmerkingen

Betalen kan (bij voorkeur) via overschrijving op rekeningnummer BE91 4181 0177 5176 (IBAN) / KREDBEBB (BIC), met vermelding van naam en voornaam van de leerling.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief de forfaitaire bijdrage van 15 € werkingskosten academie.

Het inschrijvingsbedrag is verschuldigd per studierichting (Muziek en/of Woord).

De betreffende attesten moeten de geldigheid voor de korting bewijzen in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.

Het attest dient samen met het inschrijvingsformulier bezorgd te worden aan het secretariaat. De academie legt de attesten voor aan de bevoegde verificateur, hij oordeelt over de geldigheid van het attest.

Volwassenen vanaf 18 jaar t/m 24 jaar genieten automatisch van het verminderde tarief van 144 €, er is geen attest van het kinderbijslagfonds meer nodig.

Indien je van het verminderd inschrijvingstarief kan genieten maar nog niet over het benodigde attest beschikt, dien je het volledige inschrijvingsgeld te betalen. Je vermeldt op het inschrijvingsformulier (bij opmerkingen) dat je later een attest zult inleveren. Je krijgt het verschil dan terugbetaald bij inlevering van het attest.

Let op: attesten moeten ten laatste op 30 september in ons bezit zijn !