Tarieven Inschrijvingen 2018-2019


Basistarieven

jongeren t/m 17 jaar (geboren in 2001 of later): 80,00 €

volwassenen vanaf 18 jaar t/m 24 jaar (geboren in 1994 t/m 2000): 144,00 €

volwassenen vanaf 25 jaar (geboren in 1993 of vroeger): 322,00 €


Verminderd inschrijvingsgeld

In bepaalde gevallen kan je genieten van verminderde inschrijvings-tarieven.


Verminderd tarief voor jongeren (geboren in 2001 of later): 57,00 €

Te bezorgen bewijs:

De 2de, 3de, … inschrijving binnen het gezin in onze academie (geen attest nodig).

Een bijkomende domein voor 1 leerling (Kinderacademie/Muziek/Woord) (geen attest nodig).

Bewijs van inschrijving in een andere DKO-school (Muziek-, Woord-, Dans- of Beeldende Kunstenacademie) van de leerling zelf of van een ander lid van het gezin.

Bewijs persoon ten laste van een persoon die recht zou hebben op het verminderd tarief voor volwassenen +24 jaar (zie verder): attest betrokken instantie + attest gemeente.

Bewijs van handicap: attest kinderbijslagfonds verhoogde bijslag omwille van erkenning minstens 66% of attest FOD Sociale Zekerheid vermelding 4 punten criterium zelfredzaamheid.

Bewijs bewoner gezinsvervangend tehuis of MPI: verklaring directie betrokken tehuis.

Bewijs statuut erkend politiek vluchteling: attest Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of gemeente.


Verminderd tarief voor volwassenen +24 jaar (geboren in 1993 of vroeger): 144,00 €

Te bezorgen bewijs:

Bewijs uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid (of gelijkgesteld) of verplicht ingeschreven als werkzoekende: attest VDAB of RVA .

Bewijs recht op leefloon: attest OCMW.

Bewijs “inkomensgarantie voor ouderen” of rentebijslag.

Bewijs van handicap: erkend zijn als persoon met een handicap én een vergoeding van de FOD Sociale Zekerheid ontvangen: attest FOD Sociale Zekerheid of rekeninguittreksel

Bewijs arbeids-ongeschiktheid ten minste 66%: attest mutualiteit (met geldigheidsperiode en graad arbeidsongeschiktheid) of attest RIZIV of attest FOD Sociale Zekerheid.

Bewijs statuut erkend politiek vluchteling: attest Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of gemeente.

Bewijs begunstigde verhoogde zekerheidstegemoetkoming: attest ziekenfonds of overheidsinstantie die de uitkering betaalt of een UiTPAS met kansenstatuut op naam.


Opmerkingen

Betalen kan (bij voorkeur) via overschrijving op rekeningnummer BE91 4181 0177 5176 (IBAN) / KREDBEBB (BIC), met vermelding van naam en voornaam van de leerling.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief de forfaitaire bijdrage van 15 € werkingskosten academie.

Het inschrijvingsbedrag is verschuldigd per domein (Kinderacademie of Muziek en/of Woord).

De betreffende attesten moeten de geldigheid voor de korting bewijzen in de inschrijvingsperiode van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.

Het attest dient samen met het inschrijvingsformulier bezorgd te worden aan het secretariaat.

De academie legt de attesten voor aan de bevoegde verificateur, hij oordeelt over de geldigheid van het attest.

Indien je van het verminderd inschrijvingstarief kan genieten maar nog niet over het benodigde attest beschikt, dien je het volledige inschrijvingsgeld te betalen. Je vermeldt op het inschrijvingsformulier (bij opmerkingen) dat je later een attest zult inleveren. Je krijgt het verschil dan terugbetaald bij (tijdige) inlevering van het attest.

Let op: attesten moeten ten laatste op 30 september in ons bezit zijn !